Page 1 of 1

Gurbanisms

PostPosted: Wed Jan 19, 2011 7:35 am
by Jass atwal
Har Sikh Sikhi da parchaar
kare, oh saadhaaran jivan
batit kare ate vaadhu
fashion jivan toh dhur rahe
atae apne bacheya nu punjabi
bolni te padhni jarur
sikhaye.
Oh patke atae topi nu shad k
apne KESHA di mahat-tavta nu
samjhe atae sir DASTAAR ja
DOMAALA sajavae, SIKH bhena-
bibia v ehna gala te jarur
amal krn.
Bacheya nu vadh toh vadh
SIKH itihaas toh janu kraya
jahe ta jo oh v purae parpak
ho sakan.

Rojanaa paath ja sehaj paath
shuru kita jave ta jo ohna
nu v BAANI da gyaan hove,
BAANI padhan de naal-naal
vichari v jarur javae.

GURU SIKH SIKH GURU HAI
EKO GUR UPDESH CHALAAYAE|| (Ang
444)
The Guru's Sikh, and the
Sikh's Guru, are one and the
same; both spread the Guru's
Teachings.